۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله اثرات تزريق وريدي آلفنتانيل يك دقيقه قبل از القاي بيهوشي بر پاسخهاي قلبي – عروقي مادران سزاريني در پاسخ به لوله گذاري تراشه و آپگار نوزاد متولد شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در ارمغان دانش از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثرات تزريق وريدي آلفنتانيل يك دقيقه قبل از القاي بيهوشي بر پاسخهاي قلبي – عروقي مادران سزاريني در پاسخ به لوله گذاري تراشه و آپگار نوزاد متولد شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفنتانيل
مقاله بيهوشي
مقاله سزارين
مقاله آپگار
مقاله انتوباسيون تراشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امجدي منش جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي پور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان شيرازي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ممبيني راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سزارين از اعمال شايع زنان است که امروزه به طور چشمگيري رو به افزايش مي باشد. عمل سزارين تحت بيهوشي عمومي نياز به لوله گذاري تراشه دارد که اين مي تواند به تغييرات شديد هموديناميکي در مادر منجر گردد، هدف اين پژوهش، بررسي اثرات تزريق وريدي آلفنتانيل يک دقيقه قبل از القاي بيهوشي بر پاسخهاي قلبي – عروقي مادران سزاريني، در پاسخ به لوله گذاري تراشه و آپگار نوزاد متولد شده است.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سو کور بر روي ۶۰ نفر از زناني که براي انجام سزارين انتخابي در طول سال ۱۳۸۳-۱۳۸۲ به بيمارستان آموزشي امام سجاد (ع) شهر ياسوج مراجعه کرده بودند انجام شده است. روش نمونه گيري به صورت نمونه در دسترس مبتني بر هدف بود. اين افراد در کلاس يک تقسيم بندي انجمن متخصصين بيهوشي آمريکا قرار داشته و فاقد زجر جنيني بودند، پس از کسب رضايت آگاهانه، به صورت تخصيص تصادفي بلوکي چهار نفره، به دو گروه ۳۰ نفري شاهد و مورد تقسيم شدند. هر دو گروه با داروهايي مشابه تحت بيهوشي عمومي قرار گرفتند، با اين تفاوت که در گروه مورد داروي آلفنتانيل يک دقيقه قبل از القاي بيهوشي به ميزان ۵ ميکروگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به صورت تزريق وريدي داده شد. فشارخون سيستول و دياستول و نبض مادر بلافاصله، پنج و ده دقيقه بعد از لوله گذاري تراشه و آپگار نوزاد متولد شده ثبت گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از شاخصهاي مرکزي و پراکندگي و آزمون تي دانشجويي و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بين ميانگين اختلاف فشارخون سيستول و دياستول قبل از القاي بيهوشي با مقدار آن، بلافاصله بعد از لوله گذاري تراشه و ۱۰ دقيقه بعد از لوله گذاري تراشه، در گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري وجود داشت. بين ميانگين اختلاف تعداد نبض قبل از القاي بيهوشي و بلافاصله بعد از لوله گذاري تراشه در گروه مورد و شاهد نيز اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.05). بين ميانگين آپگار نوزاد در دقيقه اول و پنجم در گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: مادراني که داروي آلفنتانيل را قبل از القاي بيهوشي دريافت کردند، افزايش کمتري در فشارخون سيستول و ضربان قلب بعد از لوله گذاري تراشه داشتند، ولي در زمان ۱۰ دقيقه بعد از لوله گذاري تراشه کاهش فشارخون سيستول و دياستول در گروه شاهد نسبت به گروه مورد بيشتر بود که به دليل به کار بردن داروي مخدر بيشتر بعد از تولد نوزاد در گروه شاهد مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است