۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله اثرات برداشت آب از آبخوان ايرانشهر بر روي دبي پايه رودخانه بمپور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: اثرات برداشت آب از آبخوان ايرانشهر بر روي دبي پايه رودخانه بمپور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبخوان
مقاله مدل
مقاله زهكش
مقاله رودخانه
مقاله دبي پايه
مقاله بمپور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشگري پور غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جوشقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي فرد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبخوان ايرانشهر يکي از آبخوان هاي تقريبا متعادل استان سيستان و بلوچستان محسوب مي گردد. وجود رودخانه دائمي بمپور که زهکش سفره آب زيرزميني ايرانشهر است مويد اين مطلب مي باشد. با اين وجود با توجه به خشکسالي هاي اخير دبي پايه رودخانه بمپور با روند نزولي روبرو شده است. از اين رو ارزيابي هيدرولوژيکي و مديريت اين آبخوان ضروري به نظر مي رسد.
در اين مقاله علاوه بر تهيه مدل آبخوان، پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني و تاثير آن روي دبي پايه رودخانه بمپور در شرايط متفاوت با استفاده از مدل، مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور ابتدا با توجه به اطلاعات موجود و بازديدهاي صحرايي، ارزيابي هيدروژئولوژيکي دشت انجام گرفت و سپس مدل آبخوان طراحي گرديد.
براي تهيه مدل آذرماه ۱۳۷۸ به عنوان شرايط پايدار حاکم بر آبخوان مشخص شده است. سپس با در نظر گرفتن مدل مفهومي آبخوان و تهيه کليه فايل هاي ورودي به مدل، واسنجي مدل با نرم افزار (PMWIN) Processing MODELOW Windows براي شرايط پايدار به منظور بهينه نمودن مقادير پارامتر K و فاکتور Conductance کف زهکش و مرزهاي جريان، صورت گرفته است.
در ادامه واسنجي براي شرايط ناپايدار ابتدا مقادير پارامتر S بهينه و با ثابت بودن آن در دوره هاي بعدي، مقادير پارامتر تغذيه ناشي از بارندگي و آب برگشتي چاه ها بهينه شده است. در نتيجه واسنجي مدل به مدت يک سال (دي ماه ۱۳۷۸ تا آذر ماه ۱۳۷۹) و صحت سنجي آن نيز به مدت يک سال (دي ماه ۱۳۷۹ تا آذرماه ۱۳۸۰) انجام شد. نتايج حاصل توانايي مدل را براي انجام کارهاي مديريتي تاييد مي کند. بر اساس نتايج خروجي مدل در دو سال واسنجي، ميزان خروجي سالانه نسبت به ورودي آن بيشتر مي باشد که با سير نزولي هيدروگراف واحد دشت مورد مطالعه و چاه هاي مشاهده اي واقع در محدوده مدل، مطابقت دارد.

© حقوق سایت محفوظ است