۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثرات آللوپاتيك عصاره آبي اندام هاي مختلف خردل وحشي (.Sinapis arvensis L) در غلظت هاي مختلف بر برخي ويژگي هاي جوانه زني بذر رقم PF كلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثرات آللوپاتيك عصاره آبي اندام هاي مختلف خردل وحشي (.Sinapis arvensis L) در غلظت هاي مختلف بر برخي ويژگي هاي جوانه زني بذر رقم PF كلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله جوانه زني
مقاله رشد گياهچه
مقاله كلزا
مقاله خردل وحشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي خراساني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حدادچي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقراني ترشيز ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بنايان اول محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله عوامل مهم محدود کننده در افزايش محصولات کشاورزي، تداخل علف هاي هرز با آنها است که کاهش عملکرد را موجب مي شوند. اين تداخل گاهي ناشي از اثرات آللوپاتيک علف هاي هرز است. در پژوهش حاضر، اثر غلظت هاي مختلف عصاره آبي ريشه، گل، بذر، ساقه و برگ (در مرحله زايشي) خردل وحشي بر برخي از صفات جوانه زني بذر کلزا مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. ابتدا عصاره آبي غليظ ۱۰ درصد وزني – حجمي تهيه گرديد و سپس از آن عصاره با استفاده از آب مقطر غلظت هاي صفر، ۰٫۵، ۱٫۵، ۳٫۵، ۵ و ۷ درصد تهيه شد. تمام عصاره هاي آبي مورد آزمايش سبب کاهش درصد جوانه زني، طول ساقه چه و طول ريشه چه گرديدند. عصاره برگ و گل بيشترين و ريشه کمترين ميزان بازدارندگي بر جوانه زني را موجب شدند. اثر بازدارندگي عصاره آبي گل بر رشد ريشه چه و ساقه چه بيشتر از ديگر عصاره ها و اثر ريشه کمتر از بقيه اندام ها بود. با افزايش غلظت عصاره ها ميزان کاهش رشد و جوانه زني افزايش يافته است.

© حقوق سایت محفوظ است