۱۳۹۵-۰۳-۰۵

مقاله آگاهي و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تربت حيدريه در رابطه با بيماري ايدز در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: آگاهي و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تربت حيدريه در رابطه با بيماري ايدز در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدز
مقاله دانش آموزان
مقاله آگاهي‌
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري ايدز از جدي ترين مشكلات بهداشتي قرن حاضر محسوب مي شود. انسانها به دليل نوپديد بودن اين بيماري اطلاعات اندكي در مورد آن دارند. لذا افزايش دانش افراد و جايگزيني رفتارهاي بهداشتي بجاي رفتارهاي غيربهداشتي در امر پيشگيري از اين بيماري موضوع مهمي محسوب مي گردد.
دانش آموزان دبيرستاني از جمله گروه هاي در معرض خطر ابتلا به اين بيماري هستند. از اين رو اين پژوهش با هدف تعيين سطح آگاهي و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تربت حيدريه در رابطه با اين بيماري انجام شد.
روش كار: اين پژوهش از نوع توصيفي- مقطعي بود. جامعه پژوهش را كليه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تربت حيدريه تشكيل مي دادند. حجم نمونه ۸۰۰ نفر بود كه به طريقه نمونه گيري دو مرحله اي (خوشه اي- تصادفي) وارد مطالعه گرديدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود. پس از تكميل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss و با بكارگيري آزمون هاي من ويتني، كروسكال واليس، كاي دو و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از لحاظ ميزان آگاهي ۴۷۴ نفر ۵۹٫۲) درصد) آگاهي در سطح خوب، ۳۱۲ نفر ۳۹) درصد) آگاهي در سطح متوسط و ۱۴ نفر ۱٫۸) درصد) هم آگاهي در حد ضعيفي داشتند. در مجموع ۳۷۱ نفر ۴۶٫۴) درصد) داراي نگرش مطلوب و مابقي داراي نگرش خنثي و منفي بودند. دخترها ميزان آگاهي بيشتري نسبت به پسرها داشتند (p<0.02). دانش آموزان دبيرستاني ميانگين رتبه آگاهي بيشتري در مقايسه با دانش آموزان هنرستاني داشتند (p<0.001). همچنين دانش آموزان رشته تجربي ميانگين رتبه آگاهي بيشتري نسبت به ساير رشته ها داشتند (p<0.001). بين رتبه آگاهي دانش آموزان و سطح نگرش آنان رابطه مثبت و معني داري بدست آمد (r=0.43 p<0.001). در اين پژوهش تلويزيون مهمترين منبع كسب آگاهي قبلي دانش آموزان در مورد بيماري ايدز بود.
نتيجه گيري: در مجموع ميزان آگاهي و نگرش افراد مورد مطالعه در سطح خوبي بود. با توجه به آن كه تلويزيون مهمترين نقش اطلاع رساني را در رابطه با اين بيماري داشت، توجه به كيفيت برنامه هاي اين رسانه و نيز تقويت نقش ساير منابع اطلاع رساني بويژه مدارس در امر آموزش دانش آموزان ضروري است.

© حقوق سایت محفوظ است