۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله آگاهي، نگرش و عملكرد زنان باردار رفسنجان نسبت به اهميت مراقبت هاي دوران بارداري در سال ۱۳۷۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملكرد زنان باردار رفسنجان نسبت به اهميت مراقبت هاي دوران بارداري در سال ۱۳۷۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت دوران بارداري
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري نژاد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مراقبت‌هاي دوران بارداري در كاهش مرگ و مير مادران باردار ونوزادان نقش مهمي دارند. به منظور تعيين آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رفسنجان در مورد اهميت مراقبت‌هاي دوران بارداري اين بررسي انجام شده است.
مواد و روش‌ها: اين پژوهش توصيفي- مقطعي در سال ۱۳۷۹ انجام شده است. نمونه‌گيري به صورت تصادفي از ۶۴۲ نفر زن باردار مراجعه كننده به مراكز شش گانه بهداشتي درماني شهر رفسنجان در فاصله زماني سه ماه صورت گرفت. ابزار گردآوري داده‌ها بر اساس مصاحبه بوده است.
يافته‌ها: نتايج مطالعه نشان داد كه آگاهي ۷۰٫۹ درصد زنان خوب، نگرش ۹/۹۱ درصد آنان مثبت و ۷۹/۹۴ درصد زنان داراي عملكرد خوب و قابل قبولي بودند. ارتباط بين آگاهي ، نگرش و عملكرد نمونه‌هاي پژوهش از نظر آماري معني دار بود (p<0.05)
نتيجه‌گيري: اين مطالعه معرف اين است كه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي در مجموع داراي آگاهي قابل قبول، نگرش مثبت و عملكرد هميت آگاهي سازي بيشتر زنان با بهره‌گيري از وسايل ارتباط جمعي و حضور ايشان در مراكز به طور مستمر و ارائه خدمات بهداشتي مناسب از ضروريات است.

© حقوق سایت محفوظ است