۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله آيا بيفيدو باکتريوم از ميکرو فلوراي روده اي در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ و افراد غير مبتلا کميت متفاوتي را در بيماران ايراني نشان مي دهد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۲۱۶ تا ۱۲۲۵ منتشر شده است.
نام: آيا بيفيدو باکتريوم از ميکرو فلوراي روده اي در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ و افراد غير مبتلا کميت متفاوتي را در بيماران ايراني نشان مي دهد؟
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت توع ۲
مقاله ميکروفلوراي روده اي
مقاله بيفيدوباکتريوم
مقاله Real-time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه عوامل ايجاد ديابت نوع ۲ و چاقي را نمي توان تنها به تغييرات ژنوم، عادات بد غذايي و يا کاهش فعاليت فيزيکي در زندگي روزمره نسبت داد. از عوامل موثر ديگر مي توان ميکروفلور روده اي را نام برد که نقش مهم تري براي حفظ سلامت انسان دارد. هدف از اين مطالعه بررسي کمي بيفيدوباکتريوم از باکترهاي روده اي در اشخاص مبتلا به ديابت نوع ۲ در مقايسه با افراد سالم بود.
روش ها: در اين مطالعه ي مورد- شاهدي ۴۰ فرد بالغ بررسي شدند که ۲۰ نفر از آنان مبتلا به ديابت نوع ۲ بودند. بين افراد بيمار و شاهد از نظر سن، جنس و شاخص توده ي بدن تطبيق صورت گرفت. بعد از جمع آوري نمونه ي مدفوع از افراد بيمار و سالم و استخراج DNA از نمونه ها، کشت و استخراج DNA از سوش استاندارد بيفيدوباکتريوم به عنوان شاهد مثبت انجام شد. پس از آن مراحل کلون در پلاسميد pTZ57R/T و استخراج پلاسميد صورت گرفت. سپس بررسي کمي بيفيدوباکتريوم با استفاده از تکنيک ملوکولي Real-time PCR (Real-time polymerase xhain reaction) و پرايمر اختصاصي بيفيدوباکتريوم و بهره گيري از منحني استاندارد انجام شد. براي مقايسه ي تعداد بيفيدوباکتريوم در دو گروه سالم و بيمار آناليز آماري انجام گرفت.
يافته ها: هر چند نتايج حاصل شده نشان داد که ميانگين تعداد باکتري در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ با فراد سالم متفاوت بود، اما آزمون (Student-t (p=0.09 همچنين آزمون غير پارامتري Mann-Whitney (P=0.10) بين دو گروه اختلاف معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده با استفاده از تکنيک Real-time PCR نشان داد که تغييرات تعداد بيفيدوباکتريوم در بيماري ديابت نوع ۲ در بيماران ايراني تاثيري ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است