۱۳۹۶-۰۷-۱۳

مقاله آنتي كلاميديا تراكوماتيس آنتي بادي و سقط جنين در زنان مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: آنتي كلاميديا تراكوماتيس آنتي بادي و سقط جنين در زنان مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي بندرعباس
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلاميديا تراكوماتيس
مقاله آنتي بادي ها
مقاله سقط جنين خودبخودي
مقاله بندرعباس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده جهرمي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفا اميد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سقط جنين يكي از عوامل مهم در ناراحتي هاي زوج ها و از رايج ترين درگيريها در بارداري محسوب مي شود. با توجه به اهميت مطالعه اتيولوژي آن و همچنين عدم اطلاع از وضعيت موجود در اين منطقه از كشور، تحقيق فوق به منظور تعيين ميزان شيوع آنتي باديهاي ضد كلاميديا تراكوماتيس در زنان مبتلا به سقط جنين و زنان بدون سابقه سقط انجام گرفت.
روش كار: مطالعه به روش توصيفي – تحليلي بر روي ۱۲۰ نفر از خانمهايي كه تشخيص قطعي سقط جنين داشتند بعنوان بيمار و ۱۵۰ خانم با سابقه حداقل يك زايمان موفق و بدون سابقه سقط، بعنوان كنترل انجام گرفت. افراد مورد مطالعه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت تعيين وجود آنتي باديهاي ضد كلاميديا تراكوماتيس در سرم افراد مورد مطالعه از روش ELISA استفاده شد و نتايج با استفاده از آزمون t مقايسه شدند.
نتايج: در اين تحقيق اختلاف معني داري بين شيوع آنتي باديهاي ضد كلاميديا تراكوماتيس در سرم بيماران و گروه كنترل بدست آمد (P<0.001).
نتيجه گيري: نتيجه اين بررسي بر دخالت احتمالي كلاميديا تراكوماتيس در سقط (در اين منطقه) دلالت مي كند. تعيين نقش دقيق اين باكتري در ايجاد سقط مطالعات بيشتري را مي طلبد.

© حقوق سایت محفوظ است