۱۳۹۵-۰۱-۰۵

مقاله آمايش سرزمين مبنايي براي توسعه صنعت گردشگري پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم اقتصادي از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: آمايش سرزمين مبنايي براي توسعه صنعت گردشگري پايدار
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمايش سرزمين
مقاله برنامه ريزي فضايي
مقاله صنعت گردشگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراصغرسنگاچين فرزام
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمايش سرزمين، يک امر علمي با رويکردي فضايي و منطقه اي در شناخت توانمندي هاي توسعه با توجه به قابليت هاي مکاني مي باشد. توسعه نيز در عصر پسامدرن مبناي چند بعدي يافته و از حالت تک نگري و بخشي بودن گذار نموده است. تعامل آمايش سرزمين و توسعه فضايي هدفي چون عدالت جغرافيايي را دنبال مي نمايد که از طريق ايجاد رفاه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي فراهم مي آيد. در اين ميان گردشگري يکي از ابعاد چند بعدي توسعه فضايي يک منطقه مي باشد. از اين رو در آمايش سرزمين يکي از قابليت هاي فضايي مورد بررسي قابليت گردشگري هر منطقه است تا با شناسايي آن و در چارچوب پايداري بستري براي توسعه فضايي فراهم آيد. آمايش سرزمين در زمينه گردشگري در هر منطقه از طريق امکان سنجي توسعه گردشگري صورت مي گيرد تا از اين طريق قابليت هاي توسعه گردشگري، باز شناخته شود. مقاله حاضر در چارچوب آمايش سرزمين، قابليت هاي گردشگري در زمينه توسعه فضايي را، تبيين و تحليل نموده و بر مبناي آمايش سرزمين در زمينه گردشگري به مطالعه موردي استان خراسان رضوي پرداخته است.

© حقوق سایت محفوظ است