۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله آلودگي به توكسوپلاسموز در انسان و دام (ساوه ۱۳۷۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: آلودگي به توكسوپلاسموز در انسان و دام (ساوه ۱۳۷۸)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توكسوپلاسموزيس
مقاله دام (گوسفند و گاو)
مقاله اهالي
مقاله شهرستان ساوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چگيني سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: آسمار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقري يزدي سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: توكسوپلاسموزيس يك عفونت مهم در حيوانات زنده مي باشد كه با توجه به گستردگي بالاي آلودگي به آن و عوارض و پيامدهاي بيماري در انسان و دام مي بايد مورد بررسي قرار گيرد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين ميزان آلودگي توكسوپلاسميك در دام ها و اهالي شهرستان ساوه انجام گرفته است.
مواد و روشها: در اين مطالعه ۱۲۹۹ نفر از ساكنين شهرستان ساوه (۷۶۲ نفر روستايي و ۵۳۷ نفر شهري) و ۱۹۵۲ دام اين مناطق (۸۳۲ گاو و ۱۱۲۰ گوسفند) به طور تصادفي خوشه اي انتخاب و با استفاده از تست IFA به عنوان ابزار غربالگري مورد مطالعه سرولوژيكي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه ۲۲٫۵ درصد دامهاي مورد مطالعه تيتر آنتي بادي توكسوپلاسموزيس مثبت داشته اند. ميزان آلودگي در گاوهاي مناطق روستايي (دامداري هاي سنتي) بيش از گاوهاي مناطق شهري (دامداري هاي صنعتي) بوده اما گوسفندان مناطق شهري بيش از گوسفندان مناطق روستايي آلودگي به توكسوپلاسموزيس داشته اند. اين مطالعه همچنين نشان داد كه ۳۵٫۳ درصد افراد مورد مطالعه تيتر آنتي بادي توكسوپلاسموزيس مثبت داشته اند. ميزان آلودگي در ساكنين مناطق شهري به طور معني داري بيش از آلودگي افراد در مناطق روستايي بوده است. در اين مطالعه بين جنسيت و آلودگي افراد به توكسوپلاسموزيس رابطه معني داري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن ميزان آگاهي افراد در مورد توكسوپلاسموزيس و عوارض ناشي از اين بيماري، پيشنهاد مي گردد برنامه هاي آموزشي به منظور پيشگيري از بروز و شيوع بيماري به مورد اجرا درآيد.

© حقوق سایت محفوظ است